onlinetoborzás.hu

Vincotech Hungária Kft.- Adatkezelési tájékoztató

[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row admin_label=”Sor” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Szöveg” _builder_version=”3.0.51″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

Vincotech Hungária Kft.- Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az 1. számú Adatkezelő a

Vincotech Hungária Kft.

székhelye:Bicske, Kossuth L. u. 59

cégjegyzék száma:07 09 006675

adószáma:11828738207

e-mail:Sandor.Papp@vincotech.com

 

A 2. számú Adatkezelő a

G-art Média Kft.  

székhelye:3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8.

cégjegyzék száma: 05-09-021061

adószáma: 23112803-2-05

képviseli: Nagy Gábor

e-mail: adatvedelem@onlinetoborzas.hu

(a továbbiakban: „Adatkezelők”).


 1. Az Adatkezelés célja:

Online munkaerő toborzás a Vincotech Hungária Kft. részére.

 

 1. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számon:

 

NAIH-143299/2018.

 

 1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

4.1. Az Érintett online felületen megjelenő álláshirdetésre kattintva, egy jelentkezési űrlap kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

Az Érintett jelen tájékoztató elfogadásával és a jelentkezési űrlap kitöltésével önként hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők a megadott személyes adatait kezeljék.

A jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történő adatkezelést az Érintett fenntartás nélkül elfogadja és hozzájárulását a jelentkezési űrlap elküldésével megerősíti.

 

4.2. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, adatkezelési célnak megfelelő felhasználása, törlése és megsemmisítése.

 

 1. A kezelt adatok köre:

név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, végzettség, hol dolgozott korábban, milyen feladatokat látott el, mivel tölti legszívesebben a szabadidejét.

 

 1. Az 1. számú Adatkezelő megbízásából az álláshirdetések elkészítését és online felületeken való hirdetését a 2. számú Adatkezelő végzi, a két fél között létrejött vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

 

A 2. számú Adatkezelő az Érintett –a toborzás szempontjából releváns- adatait gyűjti, rendszerezi és továbbítja az 1. számú Adatkezelőnek végső felhasználásra.

 

A 2. számú Adatkezelő a hirdetési kampányokat elsősorban a  www.facebook.com oldalon futtatja, szükség esetén (munkáltatói/hirdetői preferenciáknak megfelelő, speciális jelöltek toborzásánál) a Google adwords, www.instagram.com és a www.linkedin.com felületein is indít hirdetési kampányokat.

 

 1. Az Adatkezelők az Érintett személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzik.

Az Adatkezelők az Érintett részére -a meghirdetett állással kapcsolatban- tájékoztató leveleket írhatnak, telefonon felkereshetik időpontegyeztetés vagy telefonos interjú céljából, kapcsolódó rendezvényeket szervezhetnek, szakmai anyagokat tehetnek közzé.

 

 1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelők általi törléséig tart.

Az adatok az álláshirdetésre való jelentkezéstől számított 24 hónapon belül törlésre kerülnek, de az Érintett kérésére, legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül az Adatkezelők törlik a rendszerükből.

A többes adatkezelésre való tekintettel kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét mind a Sandor.Papp@vincotech.com e-mail címre, mind az adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre  vagy postai úton a Vincotech Hungária Kft.

Bicske, Kossuth L. u. 59. valamint  a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni.

 

 1. Az Érintett személyes adataihoz hozzáférők köre:

a.az Adatkezelők munkatársai;

b.egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelők által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

 

 1. Az Adatkezelők időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállalnak az általuk kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatják harmadik személy tudomására.

 

 1. Az Adatkezelők gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 1. Az Adatkezelők a személyes adatokat védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

 

 1. Az Érintett

a.tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b.kérheti személyes adatainak helyesbítését;

c.kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

d.kezdeményezheti adatai továbbítását;

e.tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

 

 1. Az Érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak az általuk kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelők erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban kötelesek megadni a tájékoztatást.

 

 1. A személyes adatot törölni kell, ha

a.a kezelése jogellenes;

b.az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

c.az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.az adatkezelés célja megszűnt;

e.az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 1. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt kötelesek a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

A többes adatkezelésre való tekintettel kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét mind a Sandor.Papp@vincotech.com e-mail címre, mind az adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre  vagy postai úton a Vincotech Hungária Kft.

Bicske, Kossuth L. u. 59. valamint  a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni.

Ha az Adatkezelők a határidőt elmulasztják, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

1.sz. melléklet

 

Személyes adatok törlése iránti kérelem

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti

jogommal élve kérem az alábbi személyes adataim törlését.

Az érintett neve:

………………………………………………………………………………………………….

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Törölni kívánt adatok:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem

megküldeni:…………………………………………………….

 

Kelt: …………………………………… ………………………………………….

 

Aláírás

 

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.

lakcím, születési idő, stb.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]