onlinetoborzás.hu

Lima 2005 NONPROFIT KFT. – Adatkezelési tájékoztató

[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section”][et_pb_row background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial”][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text _builder_version=”3.17.2″]

A Lima 2005 NONPROFIT KFT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

 • Bevezetés:

 

 

A Lima 2005 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1174 Budapest, Sóska u. 18.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-342014), mint adatkezelő (Társaság vagy Adatkezelő) a Társaság által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

 

A Társaság teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak (Rendelet vagy GDPR).

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a Rendelet alapján, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) figyelembevételével készült.

 

Adatkezelő, szolgáltató megnevezése és elérhetőségei:

 

Cégnév: Lima 2005 Nonprofit Kft.
Székhely: 1174 Budapest, Sóska u. 18.
Adószám: 26736617-1-42
Cégjegyzékszám 01-09-342014
Weboldal megnevezése, címe:  
Levelezési cím: 1174 Budapest, Sóska u. 18.
E-mail: curves.rakosmente@gmail.com
Telefon: 06 20 2104776

 

 

 • Értelmező rendelkezések:

 

 

 • GDPR (lásd fentebb);

 

 • adatkezelés: Társaságunk, aki a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 • adatfeldolgozó: a Társaságunk által igénybe vett szolgáltató, amely az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 

 • érintett: az a természetes személy, akinek nézve személyes adatot kezelnek;

 

 

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 

 • Az adatkezelés általános irányelvei

 

 

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a GDPR, az Infotv. valamint minden további vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel a jelen pont tartalmára:

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű, jogszerű és előre közölt célból történhet.

 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

 

 • Fontos adatkezelési információk

 

 

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések célját, jogalapját, érintetteket, az adatkezelési időtartamot külön-külön, a tevékenységeknél jelöljük. Az érintettek jogai a jelen pontban alább részletezzük, mivel azok valamennyi adatkezelési tevékenység tekintetében azonosak.

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatok kezelésére vonatkozó felhasználói hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő nem nyújtja tovább a szolgáltatást. 

 

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és alkalmazottai, valamint adatfeldolgozói.

 

A felhasználó vendég, mint érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

 

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Fontos kiemelni, hogy az adatkezelési jogosultság érintett részéről történő visszavonása nem szünteti meg az érintettnek a Társaság felé fennálló fizetési kötelezettségét. A nemfizetés ténye már önmagában megalapozza az érintett adatainak a kezelését, mivel arra a Társaság felé fennálló fizetési késedelme kapcsán kerül sor. Az adatkezelés feltétele a tagsági jogviszony fennállta.

 

 

 • Személyes regisztráció és a szolgáltatás igénybevétele

 

 

A Társaságnál tagsági jogviszony erre irányuló szerződés útján hozható létre, amely tagsági jogviszony keretében a tagsági jogviszonyra irányadó megállapodás szerint vehetők igénybe a Társaság által nyújtott szolgáltatások. Tagsági jogviszony létesíthető az ingyenes bemutató és ingyenes állapotfelmérés igénybevételével vagy anélkül is.

A tagsági jogviszonyból eredő jogok gyakorlását (edzések látogatásainak alkalmai) a Társaság elektronikusan tartja nyilván, amely informatikai rendszer az érintett vendég részére emlékeztetőt küld abban az esetben, ha a vendég két hetet elérő időtartamig nem veszi igénybe a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat.

 

A tagsági jogviszony keretében a Társaság által nyújtott szolgáltatások teljeskörűen abban az esetben vehetők igénybe, amennyiben a fizikai adatok felvételéhez és azok nyilvántartásához az érintett hozzájárul – figyelemmel arra, hogy a Társaság által alkalmazott know-how alapján nyújtott szolgáltatások egyik alapvető eleme ezen adatok figyelemmel kísérése. Amennyiben ezen adatok kezeléséhez adott hozzájárulást az érintett visszavonja, úgy ezáltal elzárja magát attól, hogy a Társaság a szolgáltatásokat teljeskörűen, azok maximális hatékonyságát biztosítva nyújtsa, ami a hozzájárulás visszavonása folytán az érintett terhére esik.

 

Az Adatkezelő az érintett vendégek következő adatait az alábbiak szerint kezeli:

 

Cél A Társaság által nyújtott sportszolgáltatásokon való részvétel és tagsági jogviszony létesítése, a szerződésben kikötött szolgáltatásokat igénybe vevő személy azonosítása, a szerződés alapján fennálló, valamint abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, panaszkezelés; a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása.
Kezelt adatok köre Név, lakcím, otthoni és mobil telefonszám, e-mail cím, az edzéseken való részvétel időpontja, fizetésre vonatkozó adatok
Jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges
Érintettek köre Tagsági  jogviszonyt létesíteni kívánó vendégek köre.
Adatkezelési időtartam A tagsági jogviszony megszűnésétől számítva a követelések elévülésének, valamint az elszámolási és nyilvántartási kötelezettség végéig, amely 5 év.
Adattárolás időtartama törlést követően Az egészségügyi adatok azonnal törlésre kerülnek, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a tagsági jogviszony megszűnését követő öt évi kezeli a Társaság, kivéve, ha az öt éves időtartamon belül a felek között jogvita alakul ki. Ilyen esetben a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a jogvita jogerős lezárásáig tárolja a Társaság.
Adatkezelő Lima 2005 Nonprofit Kft.
Adatfeldolgozó CURVES EUROPE HOLDINGS, INC.
Adattovábbítás A CURVES EUROPE HOLDINGS, INC. részére a Társaság részére nyújtott CRM szolgáltatás biztosítása érdekében.
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.
Az adatok tárolási módja Papíralapú és elektronikus
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs
Kezeléssel, feldolgozással és továbbítással érintett adatok köre CURVES EUROPE HOLDINGS, INC. esetében A tagsági jogviszony létesítésekor az adatlap szerint személyes adatok.
Az adattovábbítás jogalapja Az érintett hozzájárulása.

 

Egészségügyi személyes adatok

 

Az érintett vendégnek a Társasággal való jogviszony létesítésekor, valamint azt követően bármikor lehetősége van az alábbi személyes egészségügyi adatait átadni a Társaság által nyújtott szolgáltatás eredményének nyomon követése érdekében. Az egészségügyi adatok kezelése kizárólag az érintett hozzájárulásán alapul, nem automatikus és az érintett adatszolgáltatása szerinti rendszerességgel gyűjthetők. Az egészségügyi személyes adatok kezelése nem feltétele a Társaság által nyújtott szolgáltatásnak, azonban szükségesek ahhoz, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások teljeskörűen, azok maximális hatékonyságának kihasználásával legyenek igénybe vehetőek. A kezelt egészségügyi adatokat a Társaság profilalkotásra nem használja azokkal kapcsolatos automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

 

Cél A Társaság által nyújtott sportszolgáltatások eredményességének monitorozása a személyre szabott fittségi programok meghatározhatósága érdekében.
Jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
Érintettek köre A Tagsági jogviszonnyal rendelkező vendégek köre, akik az adatkezeléshez a hozzájárulásukat adják.
Adatkezelési időtartam A cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, az adatok kezelésére adott hozzájárulás visszavonásáig és így a személyes adatok törléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 2 év. Megszűnik az adatkezelés bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntés jogerőre emelkedésével. Az adatok kezelésére adott hozzájárulás visszavonása esetén az adatok hiányáért az érintett tartozik felelősséggel.
Adatkezelő Lima 2005 Nonprofit Kft.
Adatfeldolgozó CURVES EUROPE HOLDINGS, INC.
Adattovábbítás A CURVES EUROPE HOLDINGS, INC. részére a Társaság részére nyújtott CRM szolgáltatás biztosítása érdekében.
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai
Az adatok tárolási módja Elektronikus és papír alapú
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs
Kezelt adatok köre Az egészségi állapotra vonatkozó információk; testméretre vonatkozó adatok (mell-, has-, csípő- és derékbőség, combok, karok kerülete, testsúly és testzsír dátum szerint)
Kezeléssel, feldolgozással és továbbítással érintett adatok köre CURVES EUROPE HOLDINGS, INC. esetében Az egészségi előzmények szerinti egészségügyi adatok köre. A fizikai megjelenésre vonatkozó egészségügyi adatok körét (mell, derék, has, csípő, combok, karok körfogata, súly, testzsír %) a vendég havi mérésével frissítik.
Az adattovábbítás jogalapja Az érintett hozzájárulása.

 

Az érintett által megjelölt hozzátartozó neve, elérhetősége

 

Cél A Társaság által nyújtott sportszolgáltatások igénybe vételének során esetlegesen előforduló balesetekről való tájékoztatás teljesíthetősége.
Jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
Érintettek köre A Tagsági jogviszonnyal rendelkező vendégek köre, akik az adatkezeléshez a hozzájárulásukat adják.
Adatkezelési időtartam A cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, az adatok kezelésére adott hozzájárulás visszavonásáig és így a személyes adatok törléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnésének időpontjáig. Megszűnik az adatkezelés bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntés jogerőre emelkedésével. Az adatok kezelésére adott hozzájárulás visszavonása esetén az adatok hiányáért az érintett tartozik felelősséggel.
Adatkezelő Lima 2005 Nonprofit Kft.
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai
Az adatok tárolási módja Elektronikus és papír alapú
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs
Kezelt adatok köre Hozzátartozó neve, telefonszáma, e-mail címe

 

 

 • Személyes kapcsolattartás

 

 

A regisztrált vendégeknek az alábbi adatait az Adatkezelő a személyes kapcsolattartás érdekében kezeli:

 

Cél Azonosítás, kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre Név, telefonszám, e-mail cím, lakcím
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont a tagsági jogviszonyból eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére vonatkozó, az érintettel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítése.
Adatkezelő Lima 2005 Nonprofit Kft.
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai
Adatkezelés időtartama A tagsági jogviszony fennállásának végéig.
Adattárolás módja Papír alapon és elektronikusan
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs
Kezelt adatok köre Hozzátartozó neve, telefonszáma, e-mail címe

 

 

 • A kulcskártya használata

 

 

A kulcskártya a Társaság által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges akképpen, hogy a vendég ennek használatával léphet be a Társaság által nyújtott szolgáltatás területére. A kulcskártya közvetlenül, titkosított csatornán keresztül kommunikál a CURVES EUROPE HOLDINGS, INC., adatfeldolgozó által kezelt adatbázissal. A kommunikáció során köztes szerverre vagy eszközre még ideiglenes jelleggel sem kerül az érintett vendégnek mentésre személyes és / vagy egészségügyi adata.

 

Az Adatkezelő az érintett vendégek következő adatait kezeli:

 

Cél A Társaság által nyújtott sportszolgáltatásokon való részvétel nyilvántartása, a részvételi adatok alapján személyre szabott motivációs program alkalmazása.
Jogalap Az érintett vendég hozzájárulása, szerződés teljesítése.
Érintettek köre Tagsági jogviszonnyal rendelkező vendégek köre.
Adatkezelési időtartam A hozzájárulás visszavonásáig vagy a tagsági jogviszony létesítéséig.
Adattárolás időtartama törlést követően Az egészségügyi adatok azonnal törlésre kerülnek, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a tagsági jogviszony megszűnését követő öt évi kezeli a Társaság, kivéve, ha az öt éves időtartamon belül a felek között jogvita alakul ki. Ilyen esetben a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a jogvita jogerős lezárásáig tárolja a Társaság.
Adatkezelő Lima 2005 Nonprofit Kft.
Adatfeldolgozó CURVES EUROPE HOLDINGS, INC.
Adattovábbítás A CURVES EUROPE HOLDINGS, INC. részére
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs
Kezeléssel, feldolgozással és továbbítással érintett adatok köre CURVES EUROPE HOLDINGS, INC. esetében Az érintett vendég bérletéből hátralévő alkalmak, valamint a vendég.
Az adattovábbítás jogalapja Az érintett vendég hozzájárulása.

 

 

 • Számlázás

 

 

Cégnév: KBOSS. hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Telefon: +36 30 35 44 789
E-mail: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat 

 

Az Adatkezelőt az általa nyújtott szolgáltatás kapcsán az igénybe vevő felé számlaadási kötelezettség terheli, amely alapján Adatkezelő a számlázó programot üzemeltető KBOSS.hu Kft., a könyvelését lebonyolító Start Kontroll Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-901679; 1141 Budapest, Mogyoródi út 93.), valamint a banki műveleteket kezelő Magnet Közösségi Bank Zrt.közreműködését köteles igénybe venni, amely szervezetek saját jogon adatkezelő szervezetnek minősülnek.

 

A számlázási adatok tárolási módja elektronikus: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ 

 

Az Adatkezelő a számlázás körében az érintett vendég alábbi személyes adatait kezeli:

 

 • Név;
 • Lakcím;
 • követelések összege;
 • számlavezető bank;
 • bankszámlaszám;
 • az előfizetés összege.

 

Cél A számviteli rend betartása.
Jogalap Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Érintettek köre A regisztrált vendégek.
Az adatok köre Az érintett neve, lakcíme, adóazonosítója, és az általuk fizetendő összeg.
Adatkezelő A Társaság.
Adatfeldolgozók KBOSS.hu Kft.; Magnet Közösségi Bank Zrt.
Adattovábbítás KBOSS.hu Kft., Magnet Közösségi Bank Zrt.
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és adatfeldolgozók, valamint alkalmazottjaik.
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése Az adatokat a számlázási szolgáltató 8 év után törli.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Adattovábbítás Az adatfeldolgozók felé.
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

 

 • Könyvelés

 

 

Cégnév: Start Kontroll Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 93. 
Telefon: +36 20 927 4195
E-mail: startkontroll@upcmail.hu.com

 

Az érintett vendég által teljesített számviteli bizonylatok szerinti bevallási és adófizetési kötelezettségének a Társaság akképpen tud eleget tenni, hogy a könyvelési szolgáltató által elkészített bevallásokat küldi be az adóhatóságnak és a bevallások alapján tesz eleget adófizetési kötelezettségének. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Cél A számviteli rend betartása és az adófizetési kötelezettség teljesítése.
Jogalap Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Érintettek köre A regisztrált vendégek.
Az adatok köre Az érintett neve, lakcíme, adóazonosítója, és az általuk fizetendő összeg, számlavezető bankja, bankszámlaszáma.
Adatkezelő A Társaság.
Adatfeldolgozó Start Kontroll Korlátolt Felelősségű Társaság
Adattovábbítás Start Kontroll Korlátolt Felelősségű Társaság részére
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése Az adatokat a könyvelő szolgáltató 8 év után törli.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Adattovábbítás nincs
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

 

 • Pénzforgalmi szolgáltatások

 

 

Cégnév: Magnet Közösségi Bank Zrt.
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Telefon: +36 1 428 8888
E-mail: info@magnetbank.hu

 

Az érintett vendég által teljesített fizetési műveleteket a jelen pont szerinti pénzforgalmi szolgáltatók által biztosított fizetési rendszerek bonyolítják a Társaság fizetési számláira vonatkozóan. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a pénzforgalmi szolgáltatók munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Cél Az Adatkezelő által bonyolított pénzforgalom biztosítása.
Jogalap Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Érintettek köre A regisztrált vendégek.
Az adatok köre Az érintett neve, számlavezető bankja, bankszámlaszáma és az általa teljesített összeg.
Adatkezelő A Társaság.
Adatfeldolgozó Magnet Közösségi Bank Zrt.
Adattovábbítás A Magnet Közösségi Bank Zrt. részére
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése A Társaság működésének végéig. Az adatokat a pénzforgalmi szolgáltató 10 év után törli.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Adattovábbítás nincs
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

 

 • Követeléskezelés

 

 

Cégnév: Dr. Tömösvári Ügyvédi Iroda
Székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.
Telefon:
E-mail: tomosvari.andrea@tomosvarilaw.hu 

 

Amennyiben az érintett vendég nem teljesíti a Társaság által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, úgy a Társaság külső segítséget vesz igénybe a kintlévőségeinek behajtása érdekében. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Cél A Társaság által nyújtott szolgáltatások után járó ellenérték behajtása.
Jogalap A Társaság jogos érdekének biztosítása.
Érintettek köre A regisztrált vendégek.
Az adatok köre Az érintett neve, lakcíme, az általuk fizetendő összeg, számlavezető bankja és bankszámlaszáma.
Adatkezelő A Társaság.
Adatfeldolgozó A Tömösvári Ügyvédi Iroda.
Adattovábbítás A Tömösvári Ügyvédi Iroda részére.
Az adatok megismerésére jogosultak A Társaság és alkalmazottjai, valamint az adatfeldolgozó és alkalmazottjai
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése Az adatokat szolgáltató a jogvita lezárását követő 10 év után törli.
Az adatok tárolási módja Elektronikus és papír alapú
Adattovábbítás nincs
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

 

 • Közösségi oldalak 

 

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

 

A közösségi médiában megjelent személyes adatok köre a következő: 

 • fórumok, 
 • blogbejegyzések, 
 • kép-, videó-, és hanganyagok, 
 • üzenőfalak, 
 • e-mail üzenetek,
 • a felhasználó nyilvános profilképe.

 

Cél A weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Jogalap Az érintett vendég önkéntes hozzájárulása.
Érintettek köre Tagsági jogviszonnyal rendelkező és erre külön regisztrált valamennyi érintett vendégek.
Adatkezelési időtartam Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Adattárolás időtartama törlést követően Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Adatkezelő Lima 2005 Nonprofit Kft.
Az adatok megismerésére jogosultak Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Adattovábbítás Az érintett közösségi oldalt üzemeltető vállalkozás.
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

 

 • Adatfeldolgozók 

 

 

Jelen pontban nem említjük a Weblap működésével összefüggésben alkalmazott adatfeldolgozókat, azoknak a felsorolását a nyilvános adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

 

Az adatfeldolgozók részére adattovábbítás útján jutnak el a személyes adatok az adatfeldolgozókat jogcímenként az 5; 7-12 pontok tartalmazzák. Az adatfeldolgozókhoz a személyes adatok adattovábbítás útján jutnak el.

 

Alább részletezzük az Adatkezelő CMR rendszerét üzemeltető CURVES EUROPE HOLDINGS, INC. részére történő adattovábbítást.

 

Az adattovábbítás célja A Társaság által nyújtott sportszolgáltatásokon való részvétel nyilvántartása, a részvételi adatok alapján személyre szabott motivációs program alkalmazása érdekében adatfeldolgozó igénybevétele.
Az adattovábbítás jogalapja Az érintett vendég hozzájárulása.
Érintettek köre Tagsági jogviszonnyal rendelkező vendégek köre, akik az adattovábbításhoz hozzájárultak.
Adatkezelési időtartam A hozzájárulás visszavonásáig vagy a tagsági jogviszony létesítéséig.
Adattárolás időtartama törlést követően Az egészségügyi adatok azonnal törlésre kerülnek, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a tagsági jogviszony megszűnését követő öt évi kezeli a Társaság, kivéve, ha az öt éves időtartamon belül a felek között jogvita alakul ki. Ilyen esetben a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a jogvita jogerős lezárásáig tárolja a Társaság.
Adatkezelő Edzés csak nőknek Nonprofit Kft.
Adatfeldolgozó CURVES EUROPE HOLDINGS, INC.
Adattovábbítás A CURVES EUROPE HOLDINGS, INC. részére
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs
Kezeléssel, feldolgozással és továbbítással érintett adatok köre CURVES EUROPE HOLDINGS, INC. esetében Az érintett vendég bérletéből hátralévő alkalmak, valamint a vendég. Az egészségi állapotra vonatkozó információk; testméretre vonatkozó adatok (mell-, has-, csípő- és derékbőség, combok, karok kerülete, testsúly és testzsír dátum szerint). A tagsági jogviszony létesítésekor az adatlap szerint személyes adatok.

 

 

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett vendég a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az érintett milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik. Az érintett vendég kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre az Adatkezelő tájékoztatást küld.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett vendég a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az érintett vendég kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Adatkezelő intézkedik, az érintett vendég által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 

 

A törléshez való jog

Az érintett vendég a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a Társaságtól adatának törlését. Az érintett vendég kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi a Társaság, amelyről az érintett vendég által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 

 

A zároláshoz való jog

Az érintett vendég a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a Társaságtól adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett vendég által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett vendég kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi a Társaság, amelyről a Társaság az érintett vendég által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett vendég a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről  e-mailben tájékoztatja az érintett vendéget.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett vendég által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a Társaságot, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. A Társaság az érintett vendég érdekében mindent megtesz a vázolt probléma megoldása iránt.

 

Amennyiben az érintett vendég megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

 

 

 

 

 • Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

 

 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

 

 • Vegyes rendelkezések

 

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben továbbított adatok tekintetében a saját jogon adatkezelők, akik a Társaság érdekében általuk végzett személyes adatkezelésért önállóan tartoznak felelősséggel.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos. 

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az érintettek tájékoztatása a klubban elhelyezett hirdetmény útján történik a módosítást megelőző legalább nyolc naptári nappal.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]