onlinetoborzás.hu

G-art Média Kft – Adatkezelési tájékoztató

[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”Sor”][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text admin_label=”Szöveg” _builder_version=”3.0.51″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

Adatkezelési tájékoztató
Az Adatkezelő a
G-art Média Kft.
cégjegyzék száma: 05-09-021061
Adószáma: 23112803-2-05
képviseli:Nagy Gábor
E-mail: adatvedelem@onlinetoborzas.hu
(a továbbiakban: „Adatkezelő”).
Az Adatkezelésre megbízást adó:
Szerencs Zrt.
3900 Szerencs Rákóczi u. 59.
Adószám: 11067397-2-05
2. Az Adatkezelés célja : online munkaerő toborzás a Szerencs Zrt. részére.
3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. §
(6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számon :
NAIH – 107226/2016.
4. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a
továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény alapján kerül sor.
4.1. Az Érintett online felületen megjelenő álláshirdetésre kattintva, egy jelentkezési
űrlap kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az
adatkezeléshez való hozzájárulást.
Az Érintett jelen tájékoztató elfogadásával és a jelentkezési űrlap kitöltésével önként
hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje és
továbbítsa a Szerencs Zrt-nek.
A jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történő adatkezelést az Érintett
fenntartás nélkül elfogadja és hozzájárulását a jelentkezési űrlap elküldésével
megerősíti.
4.2. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, adatkezelési célnak megfelelő felhasználása, törlése
és megsemmisítése.
5. A kezelt adatok köre :
név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, végzettség, hol dolgozott
korábban, milyen feladatokat látott el, mivel tölti legszívesebben a szabadidejét.
6. Az Adatkezelő a Szerencs Zrt. megbízásából elkészíti és online felületeken
megjeleníti az álláshirdetéseket, a két fél között létrejött vállalkozási szerződésben
foglaltaknak megfelelően.
Az Adatkezelő az Érintett – a toborzás szempontjából releváns- adatait gyűjti,
rendszerezi és továbbítja a Szerencs Zrt. HR osztályának végső felhasználásra.
Az Adatkezelő a hirdetési kampányokat elsősorban a www.facebook.com oldalon
futtatja, szükség esetén (munkáltatói/hirdetői preferenciáknak megfelelő, speciális
jelöltek toborzásánál) a Google adwords, www.instagram.com és a www.linkedin.com
felületein is indít hirdetési kampányokat.
7. Az Adatkezelő és a Szerencs Zrt. az Érintett személyes adatainak kezelését a
hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.
A Szerencs Zrt. az Érintett részére tájékoztató leveleket írhat, telefonon felkeresheti
időpontegyeztetés vagy telefonos interjú céljából, kapcsolódó rendezvényeket
szervezhet, szakmai anyagokat tehet közzé.
8. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak
az Adatkezelő, valamint a Szerencs Zrt. általi törléséig tart.
Az adatok az álláshirdetésre való jelentkezéstől számított 24 hónapon belül törlésre
kerülnek, de az Érintett kérésére, legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől
számított 30 (harminc) naptári napon belül az Adatkezelő és a Szerencs Zrt. is törli a
rendszeréből.
A többes adatkezelésre való tekintettel kérjük az Érintettet, hogy információs
önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét mind a
krajnyak.jozsef@szermgrt.hu e-mail címre, mind az adatvedelem@onlinetoborzas.hu
e-mail címre vagy postai úton a Szerencs Zrt. 3900 Szerencs Rákóczi u. 59. valamint
a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni.
9. Az Érintett személyes adataihoz hozzáférők köre :
a.az Adatkezelő munkatársai;
b.a Szerencs Zrt. HR munkatársai;
c.egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által
törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
10. Az Adatkezelő és a Szerencs Zrt. időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási
kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az
Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.
11. Az Adatkezelő és a Szerencs Zrt. gondoskodik a személyes adatok biztonságáról.
12. Az Adatkezelő és a Szerencs Zrt. a személyes adatokat védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.
13. Az Érintett
a.tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
b.kérheti személyes adatainak helyesbítését;
c.kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
d.kezdeményezheti adatai továbbítását;
e.tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
14. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő és a Szerencs Zrt. tájékoztatást ad az általa
kezelt és feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az
Adatkezelő és a Szerencs Zrt. erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári
napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
15. A személyes adatot törölni kell, ha
a.a kezelése jogellenes;
b.az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
c.az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy
a törlést törvény nem zárja ki;
d.az adatkezelés célja megszűnt;
e.az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
f. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.
16. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes
adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő és a Szerencs Zrt. a kérelem
benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni
és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
A többes adatkezelésre való tekintettel kérjük az Érintettet, hogy információs
önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét mind a
krajnyak.jozsef@szermgrt.hu e-mail címre, mind az adatvedelem@onlinetoborzas.hu
e-mail címre vagy postai úton a Szerencs Zrt. 3900 Szerencs Rákóczi u. 59. valamint
a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni.
Ha az Adatkezelő és a Szerencs Zrt. a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő
utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22.
§-ában meghatározottak szerint.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál is lehet élni:
a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
c.Honlap: www.naih.hu
d.Telefon: +36 (1) 391-1400
e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
1.sz. melléklet
Személyes adatok törlése iránti kérelem
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti
jogommal élve kérem az alábbi személyes adataim törlését.
Az érintett neve:
………………………………………………………………………………………………….
Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Törölni kívánt adatok:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem
megküldeni:…………………………………………………….
Kelt: …………………………………… ………………………………………….
Aláírás
1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.
lakcím, születési idő, stb.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]