onlinetoborzás.hu

Fitt Élet Sportegyesület- Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő a Fitt Élet Sportegyesület

székhelye: 1116 Budapest Talpas utca 3.

adószáma: 18408056-1-43

képviseli: Kaszanits Péter

E-mail: kaszanitsp@gmail.com

(a továbbiakban: „Adatkezelő”).


 1. Az Adatkezelés célja: Érdeklődő-gyűjtő online kampány futtatása a Fitt Élet Sportegyesület  részére az Adatfeldolgozóval kötött szerződés szerint, melynek célja kapcsolatfelvétel új fitneszedzések iránt érdeklődő jelentkezőkkel.

 

 1. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számon:

NAIH-141127/2018


 1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

4.1. Az Érintett online felületen megjelenő hirdetésre kattintva, egy jelentkezési űrlap kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

Az Érintett jelen tájékoztató elfogadásával és a jelentkezési űrlap kitöltésével önként hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a megadott személyes adatait kezelje.

A jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történő adatkezelést az Érintett fenntartás nélkül elfogadja és hozzájárulását a jelentkezési űrlap elküldésével megerősíti.

 

4.2. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, adatkezelési célnak megfelelő felhasználása, törlése és megsemmisítése.

 

 1. A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, telefonszám, Miért szeretnél mozogni? Mióta gondolkozol rajta, hogy mozognod kellene?, Miért nem sportoltál eddig?

 1. Az Adatkezelő megbízásából a hirdetések elkészítését és online felületeken való hirdetését az Adatfeldolgozó végzi, a két fél között létrejött vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

 

Az Adatfeldolgozó a Nagy Gábor Egyén Vállalkozó  Adószáma: 66757562-1-25 Nyilvántartási szám: 38643918 Cím:3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8.

 

Az Adatfeldolgozó az Érintett –érdekődő adatait gyűjti, rendszerezi és továbbítja az Adatkezelőnek végső felhasználásra.

 

Az Adatfeldolgozó a hirdetési kampányokat elsősorban a  www.facebook.com oldalon futtatja, szükség esetén a Google adwords, www.instagram.com felületein is indít hirdetési kampányokat.

 

 1. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

Az Adatkezelő az Érintett részére tájékoztató leveleket írhat, telefonon felkeresheti időpontegyeztetés vagy telefonos interjú céljából, kapcsolódó rendezvényeket szervezhet, szakmai anyagokat tehet közzé.

 

 1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó általi törléséig tart.

Az adatok a hirdetésre való jelentkezéstől számított 24 hónapon belül törlésre kerülnek, de az Érintett kérésére, legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó is törli a rendszeréből.

A többes adatkezelésre való tekintettel kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét mind az adatvedelem@nagygaborev.hu, mind a kaszanitsp@gmail.com e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

 

 1. Az Érintett személyes adataihoz hozzáférők köre:

a.az Adatkezelő munkatársai;

b.az Adatfeldolgozó munkatársai;

c.egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

 

 1. Az Érintett

a.tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b.kérheti személyes adatainak helyesbítését;

c.kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

 1. adattovábbítást kezdeményezhet

e.tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 

 1. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

 

 1. A személyes adatot törölni kell, ha

a.a kezelése jogellenes;

b.az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

c.az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.az adatkezelés célja megszűnt;

e.az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 1. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

A többes adatkezelésre való tekintettel kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét mind az adatvedelem@nagygaborev.hu, mind a kaszanitsp@gmail.com e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Ha az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

1.sz. melléklet

 

Személyes adatok törlése iránti kérelem

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti

jogommal élve kérem az alábbi személyes adataim törlését.

Az érintett neve:

………………………………………………………………………………………………….

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Törölni kívánt adatok:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem

megküldeni:…………………………………………………….

 

Kelt: …………………………………… ………………………………………….

 

Aláírás

 

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.

lakcím, születési idő, stb.