onlinetoborzás.hu

ENSI Kft.- Adatkezelési tájékoztató

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.17.2″]

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelők:

Ensi Kft. -megbízó- 

székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 129. 

cégjegyzék száma: 01-09-269971 

adószáma: 10909034-2-43 

képviseli: Mizsei Péter
E-mail: mizsei.peter@ensi.hu

G-art Média Kft. – kivitelező-

székhelye: 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8.

cégjegyzék száma: 05-09-021061

adószáma: 23112803-2-05

képviseli: Nagy Gábor

E-mail: adatvedelem@onlinetoborzas.hu

(a továbbiakban: „Adatkezelők”).

 


 1. Az Adatkezelés célja: online alvállalkozói csoport toborzás az ENSI KFT részére. Amennyiben az érintett hozzájárulását adta ahhoz, hogy más hasonló ajánlatokról is értesítést kapjon, abban az esetben a G-art Média Kft. ezzel a céllal kezeli az adatait.

 

 1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján, valamint az  Európai Unió Adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján kerül sor.

 

4.1. Az Érintett online felületen megjelenő hirdetésre kattintva, egy jelentkezési űrlap kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

A jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történő adatkezeléshez az Érintett tevőlegesen hozzájárul.

 

4.2. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, adatkezelési célnak megfelelő felhasználása, törlése és megsemmisítése.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre:

név, e-mail cím, telefonszám.

 

 1. Az Ensi Kft. megbízásából hirdetések elkészítését és online felületeken való hirdetését a G-art Média Kft. végzi, a két fél között létrejött vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

 

A G-art Média Kft a hirdetési kampányokat a  www.facebook.com oldalon futtatja.

Szolgáltatása során együttműködő adatfeldolgozók::

 1. Facebook Ireland Ltd. 4. Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland A Facebook hirdetéskezelő rendszer használata a felhasználók elérésére nyújt lehetőséget, a felhasználók által elfogadott feltételeknek megfelelően. A hirdetések készítése során a kivitelező személyazonosításra nem alkalmas demográfiai adatok alapján készít célzott, a felhasználók érdeklődésének megfelelő hirdetések a hirdetési irányelvek betartásával. A hirdetések kizárólag azokat a facebook felhasználókat érik el, akik egyértelmű döntéssel a facebook számára felhasználhatóvá tették az adataikat. A facebook garantálja, hogy a szükséges szerződéses kötelezettségeket a GDPR-nek megfelelően módosította.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA A Google Online Excel táblázat használatával a hirdetésekre önként jelentkező személyek által megadott  adatokat időbeli késedelem nélkül, már a jelentkezés pillanatában látja a Megbízó. Gmail levelezés, Google Drive.
 3. Viacom Informatikai Kft. Budaörs, Ipartelep u. 13-15. – Szerverszolgáltató.

 

 1. Az Adatkezelők az Érintett személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzik.

 

 1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelők általi törléséig tart.

Az adatokat az Adatkezelők a hirdetésre való jelentkezéstől számított 120 napon belül törli, de az Érintett kérésére, legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül gondoskodnak a rendszerből való törlésről.

 

 1. Az Érintett személyes adataihoz hozzáférők köre:

a.az Adatkezelők munkatársai;

b.az Adatfeldolgozók kizárólag a toborzás idején;

c.egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelők által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

 

 1. Az Adatkezelők időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállalnak a kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatják harmadik személy tudomására.

 

 1. Az Adatkezelők gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az Európai Unio Adatvédelmi rendeletében (GDPR) foglalt szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 1. Az Adatkezelők a személyes adatokat védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

 

 1. Az Érintett

a.tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b.kérheti személyes adatainak helyesbítését;

 1. kérheti személyes adatainak továbbítását;

d.kérheti személyes adatainak törlését

 1. kérheti az adatkezelés korlátozását.

 

 1. Az Érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak a kezelt, illetőleg az általuk megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

 

 1. A személyes adatot törölni kell, ha

a.a kezelése jogellenes;

b.az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

c.az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.az adatkezelés célja megszűnt;

e.az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 1. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 1. Kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét a mizsei.peter@ensi.hu e-mail címre vagy az Ensi Kft. 1091 Budapest, Üllői út 129. valamint az adatvedelem@onlinetoborzas.hu G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. postacímre szíveskedjen megküldeni.

Ha az Adatkezelők a határidőt elmulasztják, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsák.

 

Az Adatkezelők a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé.

 

1.sz. melléklet

 

Személyes adatok törlése iránti kérelem

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti

jogommal élve kérem az alábbi személyes adataim törlését.

Az érintett neve:

………………………………………………………………………………………………….

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Törölni kívánt adatok:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem

megküldeni:…………………………………………………….

 

Kelt: …………………………………… ………………………………………….

 

Aláírás

 

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.

lakcím, születési idő, stb.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]