onlinetoborzás.hu

Betonstaal-Bouw Kft.- Adatkezelési tájékoztató

[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section”][et_pb_row background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial”][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text _builder_version=”3.17.2″]

Dufifit Nonprofit Kft  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 • Bevezetés:

A Dufifit Nonprofit kft (székhely: 1212 Budapest Rókóczi tér 29), mint adatkezelő (Társaság vagy Adatkezelő) a http://curvesclub.hu/hu valamint a http://www.edzescsaknoknek.hu/ weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált, és / vagy a Társaság által nyújtott szolgáltatást egyébként igénybe vevő személyek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A Társaság teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak (Rendelet vagy GDPR), ezért a jelen tájékoztató útján kívánja biztosítani a GDPR. 12. cikkében előírt átlátható tájékoztatáshoz való jog érvényre juttatását.

Ez az adatkezelési tájékoztató a Rendelet alapján, és az Infotv. figyelembevételével készült.

Adatkezelő, szolgáltató megnevezése és elérhetőségei:

Cégnév: Dufifit Nonprofit kft.
Székhely: 1212 Budapest, Rákóczi tér 29.
Adószám: 26503101-1-43
Cégjegyzékszám 01-09-329039
Weboldal megnevezése, címe: http://curvesclub.hu/hu http://www.edzescsaknoknek.hu/
Levelezési cím: 9024 Győr Hunyadi u. 14.
E-mail: Curves.arrabona@gmail.com
Telefon: 06-20-975-1204
 • Értelmező rendelkezések:
 • GDPR (lásd fentebb);
 • adatkezelés: Társaságunk, aki a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: a Társaságunk által igénybe vett szolgáltató, amely az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • különleges adat: Társaságunk működése során legfeljebb az egészségi állapotra, azaz testi és/vagy pszichikai állapotra vonatkozó különleges adatot kezel.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adattovábbítás: adatnak a jelen tájékoztató szerint meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • érintett: az a természetes személy, akinek nézve személyes adatot kezelnek;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: adat azonosító jelzéssel történő ellátása a célból, hogy annak további kezelésére, végleges vagy meghatározott időre korlátozások mellett kerülhessen sor.
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése érdekében.
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Az adatkezelés általános irányelvei

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a GDPR, az Infotv. valamint minden további vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel a jelen pont tartalmára:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű, jogszerű és előre közölt célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és az adatkezelés csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan módon kell történnie, hogy az érintettek azonosítása csak az adatkezelési cél által meghatározott legrövidebb időtartamra korlátozódjon.

A személyes adatok a jelen tájékoztatóban foglaltaktól eltérő további kezelése jogszerűnek minősül abban az esetben, ha az adatkezelés jogi kötelezettséghez való megfelelés, közérdek céljából, tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból, illetve jogi igények előterjesztéséhez és érvényesítéséhez szükséges.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 • Fontos adatkezelési információk

 

Személyes adat kezelésére kizárólag a GDPR és az Infotv. szerinti jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, a célhoz kötöttség alapelvének tiszteletben tartása mellett előre meghatározott célból, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kerül sor. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, úgy az adatokat a Társaság törli.

Az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét úgy, mint az adatkezelésre vonatkozó további tudnivalókat a Társaság a jelen tájékoztató útján közli az érintettel.

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések célját, jogalapját, érintetteket, az adatkezelési időtartamot külön-külön, a tevékenységeknél jelöljük. Az érintettek jogait a jelen, valamint a 13. pontban alább részletezzük, mivel azok valamennyi adatkezelési tevékenység tekintetében azonosak.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a korábban adott hozzájárulását az érintett személy írásban bármikor visszavonhatja – akár a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben is. A személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása esetén a hozzájárulás alapján kezelt adatok törlésre kerülnek..

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és alkalmazottai, valamint adatfeldolgozói.

A felhasználó vendég, mint érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adat törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelés jogalapja megszűnt.

A személyes adatok módosítása vagy törlése írásban kezdeményezhető és hatályosan kizárólag írásban tehető meg az adatkezelés érdemére vonatkozó nyilatkozat. Az írásban megtett nyilatkozat megtehető hagyományos formában papír alapon, valamint a jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt e-mail cím útján..

Fontos kiemelni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelési jogosultság érintett részéről történő visszavonása nem szünteti meg az érintettnek a Társasággal fennálló szerződését, így nem érinti a Társaság felé fennálló fizetési kötelezettségét, azonban a hozzájárulás visszavonása folytán az adatkezeléssel érintett szolgáltatási elemeket legfeljebb csak korlátozottan tudja nyújtani. A nemfizetés ténye már önmagában megalapozza az érintett adatainak a kezelését, mivel arra a Társaság felé fennálló fizetési késedelme kapcsán kerül sor. Az adatkezelés feltétele a tagsági jogviszony fennállta.

 

 • Weboldalon történő regisztráció

 

A Társaság weboldalán történő regisztrációra kizárólag az egyszer igénybe vehető ingyenes bemutatóra és ingyenes állapotfelmérés igénybevétele céljából van lehetőség. Abban az esetben, ha az ingyenes bemutatóra és ingyenes állapotfelmérésre jelentkező vendég nem vált magának tagsági jogosultságot, az ingyenes állapotfelmérés igénybevételét követően töröljük adatait. A regisztráció alkalmával megadott adatokat regisztrációt követően már kezeljük, ezért a regisztráció csak az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás megismerésének elismerésével és annak elfogadásával végezhető el.

Az érintett vendég tagsági jogviszony váltása esetén az adatok a tagsági jogviszonyra tekintettel kezelt adatokra vonatkozó szabályok szerint kerülnek a továbbiakban kezelésre.

Az Adatkezelő az érintett vendégek következő adatait az alábbiak szerint kezeli:

Cél A Társaság által nyújtott ingyenes bemutató és ingyenes állapotfelmérésen való részvétel.
Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, esetleges üzenetben megadott további adatok
Jogalap A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Társaság és az érintett által kötött szerződés teljesítéséhez szükséges az érintett azonosítása, mivel az egyszer igénybe vehető próba edzést egy személy csak egy alkalommal veheti igénybe
Érintettek köre Az ingyenes bemutatóra és ingyenes állapotfelmérésre jelentkező vendégek.
Adatkezelési időtartam A regisztráció elvégzésétől számított 5 év.
Adatkezelő Dufifit Nonoprofit kft
Adatfeldolgozó nincs
Adattovábbítás nincs
Profilalkotás nincs
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Automatizált döntéshozatal nincs
Kezeléssel, feldolgozással és továbbítással érintett adatok köre nincs

 

 

 • Szolgáltatások igénybe vétele a tagsági jogviszony fennállása alatt

 

 

A Társaságnál tagsági jogviszony erre irányuló szerződés útján hozható létre, amely tagsági jogviszony keretében a tagsági jogviszonyra irányadó megállapodás szerint vehetők igénybe a Társaság által nyújtott szolgáltatások. Tagsági jogviszony létesíthető az ingyenes bemutató és ingyenes állapotfelmérés igénybevételével vagy anélkül is.

A tagsági jogviszonyból eredő jogok gyakorlását (edzések látogatásainak alkalmai) a Társaság elektronikusan tartja nyilván, amely informatikai rendszer az érintett vendég részére emlékeztetőt küld abban az esetben, ha a vendég két hetet elérő időtartamig nem veszi igénybe a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat.

 

A tagsági jogviszony keretében a Társaság által nyújtott szolgáltatások teljeskörűen abban az esetben vehetők igénybe, amennyiben a fizikai adatok felvételéhez és azok nyilvántartásához az érintett hozzájárul – figyelemmel arra, hogy a Társaság által alkalmazott know-how alapján nyújtott szolgáltatások egyik alapvető eleme ezen adatok figyelemmel kísérése. Amennyiben ezen adatok kezeléséhez adott hozzájárulást az érintett visszavonja, úgy ezáltal elzárja magát attól, hogy a Társaság a szolgáltatásokat teljeskörűen, azok maximális hatékonyságát biztosítva nyújtsa, ami a hozzájárulás visszavonása folytán az érintett terhére esik.

 

Az Adatkezelő az érintett vendégek következő adatait az alábbiak szerint kezeli:

 

Cél A Társaság által nyújtott sportszolgáltatásokon való részvétel és tagsági jogviszony létesítése, a szerződésben kikötött szolgáltatásokat igénybe vevő személy azonosítása, a szerződés alapján fennálló, valamint abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, panaszkezelés; a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása.
Kezelt adatok köre Név, lakcím, otthoni és mobil telefonszám, e-mail cím, az edzéseken való részvétel időpontja, fizetésre vonatkozó adatok
Jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítése.
Érintettek köre Tagsági jogviszonyban álló vendégek köre.
Adatkezelési időtartam A tagsági jogviszony megszűnésétől számítva a követelések elévülésének, valamint az elszámolási és nyilvántartási kötelezettség végéig, amely 5 év.
Adatkezelő Free and fit Kft.
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.
Az adatok tárolási módja Papíralapú és elektronikus
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

Egészségügyi személyes adatok

 

Az érintett vendégnek a Társasággal való jogviszony létesítésekor, valamint azt követően bármikor lehetősége van az alábbi személyes egészségügyi adatait átadni a Társaság által nyújtott szolgáltatás eredményének nyomon követése érdekében. Az egészségügyi adatok kezelése kizárólag az érintett hozzájárulásán alapul, nem automatikus és az érintett adatszolgáltatása szerinti rendszerességgel gyűjthetők. Az egészségügyi személyes adatok kezelése nem feltétele a Társaság által nyújtott szolgáltatásnak, azonban szükségesek ahhoz, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások teljeskörűen, azok maximális hatékonyságának kihasználásával legyenek igénybe vehetőek. A kezelt egészségügyi adatokat a Társaság profilalkotásra nem használja azokkal kapcsolatos automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

 

Cél A Társaság által nyújtott sportszolgáltatások eredményességének monitorozása a személyre szabott fittségi programok meghatározhatósága érdekében.
Jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
Érintettek köre A Tagsági jogviszonnyal rendelkező vendégek köre, akik az adatkezeléshez a hozzájárulásukat adják.
Adatkezelési időtartam A cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, az adatok kezelésére adott hozzájárulás visszavonásáig és így a személyes adatok törléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 2 év. Megszűnik az adatkezelés bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntés jogerőre emelkedésével. Az adatok kezelésére adott hozzájárulás visszavonása esetén az adatok hiányáért az érintett tartozik felelősséggel.
Adatkezelő Free and fit Kft.
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai
Az adatok tárolási módja Elektronikus és papír alapú
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs
Kezelt adatok köre Az egészségi állapotra vonatkozó információk; testméretre vonatkozó adatok (mell-, has-, csípő- és derékbőség, combok, karok kerülete, testsúly és testzsír dátum szerint)

 

Az érintett által megjelölt hozzátartozó neve, elérhetősége

 

Cél A Társaság által nyújtott sportszolgáltatások igénybe vételének során esetlegesen előforduló balesetekről való tájékoztatás teljesíthetősége.
Jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
Érintettek köre A Tagsági jogviszonnyal rendelkező vendégek köre, akik az adatkezeléshez a hozzájárulásukat adják.
Adatkezelési időtartam A cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, az adatok kezelésére adott hozzájárulás visszavonásáig és így a személyes adatok törléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnésének időpontjáig. Megszűnik az adatkezelés bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntés jogerőre emelkedésével. Az adatok kezelésére adott hozzájárulás visszavonása esetén az adatok hiányáért az érintett tartozik felelősséggel.
Adatkezelő Dufifit Nonprofit Kft.
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai
Az adatok tárolási módja Elektronikus és papír alapú
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs
Kezelt adatok köre Hozzátartozó neve, telefonszáma, e-mail címe

 

 

 • Személyes kapcsolattartás

 

 

A regisztrált vendégeknek az alábbi adatait az Adatkezelő a személyes kapcsolattartás érdekében kezeli:

 

Cél Azonosítás, kapcsolattartás.
Kezelt adtok köre Név, telefonszám, e-mail cím, lakcím
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont a tagsági jogviszonyból eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére vonatkozó, az érintettel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítése.
Adatkezelő Dufifit Nonprofit Kft.
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai
Adatkezelés időtartama A tagsági jogviszony fennállásának végéig.
Adattárolás módja Papír alapon és elektronikusan
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs
Kezelt adatok köre Hozzátartozó neve, telefonszáma, e-mail címe

 

 

 • A kulcskártya használata

 

 

A kulcskártya a Társaság által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges akképpen, hogy a vendég ennek használatával léphet be a Társaság által nyújtott szolgáltatás területére.

 

Az Adatkezelő az érintett vendégek következő adatait kezeli:

 

Cél A Társaság által nyújtott sportszolgáltatásokon való részvétel nyilvántartása, a részvételi adatok alapján személyre szabott motivációs program alkalmazása.
Jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges
Érintettek köre Tagsági jogviszonnyal rendelkező vendégek köre.
Adatkezelési időtartam A tagsági jogviszony megszűnéséig.
Adatkezelő Dufifit Nonprofit Kft.
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és alkalmazottjai
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs
Kezelt adatok köre Érintett neve, a Társaság által üzemeltetett klub látogatásának időpontjai

 

 

 • Számlázás

 

 

Az Adatkezelőt az általa nyújtott szolgáltatás kapcsán az igénybe vevő felé számlaadási kötelezettség terheli, amely alapján Adatkezelő a számlázó programot üzemeltető KBOSS.hu Kft., a könyvelését lebonyolító JU-TE Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-883948; 1201 Budapest, Török Flóris utca 84. fszt. 3.), valamint a banki műveleteket kezelő ERSTE Bank Hungary Zrt., és a Budapest Bank Zrt. közreműködését köteles igénybe venni, amely szervezetek saját jogon adatkezelő szervezetnek minősülnek.

 

A számlázási adatok tárolási módja elektronikus: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

Az Adatkezelő a számlázás körében az érintett vendég alábbi személyes adatait kezeli:

 

 

 • Név;

 

 • Lakcím;
 • követelések összege;
 • számlavezető bank;
 • bankszámlaszám;
 • az előfizetés összege.

 

 

 

Cél A szerződésből eredő követelések érvényesítésének jogszabályi feltételének teljesítése.
Jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont az adatkezelő részére előírt jogi kötelezettség teljesítése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerint jogos érdek érvényesítése teljesítése.
Érintettek köre Tagsági jogviszonnyal rendelkező valamennyi érintett vendégek.
Adatkezelési időtartam A számlakiállítást követő 8. év végéig.
Adatkezelő Dufifit Nonprofit Kft.
Adatfeldolgozók KBOSS.hu Kft.; ERSTE Bank Hungary Zrt., Budapest Bank Zrt.
Adattovábbítás KBOSS.hu Kft., ERSTE Bank Hungary Zrt., Budapest Bank Zrt.
Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és adatfeldolgozók, valamint alkalmazottjaik.
Az adatok tárolási módja Papíralapú és elektronikus
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

 

 • Közösségi oldalak

 

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

 

A közösségi médiában megjelent személyes adatok köre a következő:

 

 • fórumok,

 

 • blogbejegyzések,
 • kép-, videó-, és hanganyagok,
 • üzenőfalak,
 • e-mail üzenetek,
 • a felhasználó nyilvános profilképe.

 

 

 

Cél A Társaság, valamint az általa üzemeltetett weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Jogalap Az érintett vendég önkéntes hozzájárulása.
Érintettek köre Tagsági jogviszonnyal rendelkező és erre külön regisztrált valamennyi érintett vendégek.
Adatkezelési időtartam Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Tájékoztatás a törlésre vonatkozóan A Társaság a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását követően köteles lehetőségei szerint eltávolítani a kérdéses adatokat. E tekintetben a Táraság tájékoztatja az érintetteket, hogy a fényképfelvételeknek a nyomtatott anyagokról, valamint az informatika és a közösségi oldalak sajátosságaira figyelemmel a video- és hangfelvételeknek az internetről való teljeskörű és végleges törlésére a Társaságon kívül álló okokból nincs lehetőség.
Adatkezelő Dufifit Nonprofit Kft.
Az adatok megismerésére jogosultak Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Adattovábbítás Az érintett közösségi oldalt üzemeltető vállalkozás.
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

 

 • Sütik (cookie-k)

 

 

A sütiket a meglátogatott fenti weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

 

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

 

Cél Többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Jogalap A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Érintettek köre A weboldalak látogatói.
Adatkezelő nincs
Az adatok megismerésére jogosultak A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Adattovábbítás nincs
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást          □ használja □ nem használja

 

Google Analytics alkalmazása esetén:

 

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

 

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

 

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

 

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

 

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

 

 • Adatfeldolgozók

 

 

Tárhelyszolgáltatók:

 

Cégnév: DiMa.hu Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla utca 9. C. ép. 3. em. 10.
Telefon: +36 20 5774182
E-mail: info@dima.hu

 

Cégnév: Google Inc.
Székhely: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok

 

Az érintett vendég által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Cél A weboldal működésének biztosítása.
Jogalap az érintett személy hozzájárulása.
Érintettek köre A regisztrált vendégek.
Az adatok köre Az érintett által megadott személyes adatok.
Adatkezelő A Társaság.
Az adatok megismerésére jogosultak A Társaság és alkalmazottjai.
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Adattovábbítás nincs
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

Pénzforgalmi szolgáltatók:

 

Cégnév: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
Telefon: +36 1 298 0222
E-mail: erste@erstebank.hu

 

Cégnév: Budapest Bank Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.
Telefon: 1440
E-mail: https://www.budapestbank.hu/info/elerhetoseg/irjon-nekunk-konkret-kerdes.php

 

Az érintett vendég által teljesített fizetési műveleteket a jelen pont szerinti pénzforgalmi szolgáltatók által biztosított fizetési rendszerek bonyolítják a Társaság fizetési számláira vonatkozóan. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a pénzforgalmi szolgáltatók munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Cél Az Adatkezelő által bonyolított pénzforgalom biztosítása.
Jogalap Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Érintettek köre A regisztrált vendégek.
Az adatok köre Az érintett neve, számlavezető bankja, bankszámlaszáma és az általa teljesített összeg.
Adatkezelő A Társaság.
Az adatok megismerésére jogosultak A Társaság és alkalmazottjai, valamint a pénzforgalmi szolgáltató és alkalmazottjai
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése A Társaság működésének végéig. Az adatokat a pénzforgalmi szolgáltató 10 év után törli.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Adattovábbítás nincs
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

Számlázás:

 

Cégnév: KBOSS. hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Telefon: +36 30 35 44 789
E-mail: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat

 

Az érintett vendég a számlázást biztosító szolgáltató által kiállított számviteli bizonylat alapján tud eleget tenni a Társaság felé fennálló fizetési kötelezettségének. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Cél A számviteli rend betartása.
Jogalap Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Érintettek köre A regisztrált vendégek.
Az adatok köre Az érintett neve, lakcíme, adóazonosítója, és az általuk fizetendő összeg.
Adatkezelő A Társaság.
Az adatok megismerésére jogosultak A Társaság és alkalmazottjai, valamint a pénzforgalmi szolgáltató és alkalmazottjai
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése Az adatokat a számlázási szolgáltató 8 év után törli.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Adattovábbítás nincs
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

Könyvelés:

 

Cégnév: JU-TE Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1201 Budapest, Török Flóris utca 84. fszt. 3.
Telefon: +36203797008
E-mail: judit.voros.kecskemet@gmail.com

 

Az érintett vendég által teljesített számviteli bizonylatok szerinti bevallási és adófizetési kötelezettségének a Társaság akképpen tud eleget tenni, hogy a könyvelési szolgáltató által elkészített bevallásokat küldi be az adóhatóságnak és a bevallások alapján tesz eleget adófizetési kötelezettségének. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Cél A számviteli rend betartása és az adófizetési kötelezettség teljesítése.
Jogalap Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Érintettek köre A regisztrált vendégek.
Az adatok köre Az érintett neve, lakcíme, adóazonosítója, és az általuk fizetendő összeg, számlavezető bankja, bankszámlaszáma.
Adatkezelő A Társaság.
Az adatok megismerésére jogosultak A Társaság és alkalmazottjai, valamint a pénzforgalmi szolgáltató és alkalmazottjai
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése Az adatokat a könyvelő szolgáltató 8 év után törli.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Adattovábbítás nincs
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

Behajtások:

 

Cégnév: KBOSS. hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Telefon: +36 30 35 44 789
E-mail: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat

 

Amennyiben az érintett vendég nem teljesíti a Társaság által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, úgy a Társaság külső segítséget vesz igénybe a kintlévőségeinek behajtása érdekében. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

Cél A Társaság által nyújtott szolgáltatások után járó ellenérték behajtása.
Jogalap A Társaság jogos érdekének biztosítása.
Érintettek köre A regisztrált vendégek.
Az adatok köre Az érintett neve, lakcíme, az általuk fizetendő összeg, számlavezető bankja és bankszámlaszáma.
Adatkezelő A Társaság.
Az adatok megismerésére jogosultak A Társaság és alkalmazottjai, valamint a számlázási szolgáltató és alkalmazottjai
Az adatkezelés határideje és az adatok törlése Az adatokat a számlázási szolgáltató 8 év után törli.
Az adatok tárolási módja Elektronikus
Adattovábbítás nincs
Profilalkotás nincs
Automatizált döntéshozatal nincs

 

 

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett vendég a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, hogy az érintett milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett vendég kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által által megadott e-mail elérhetőségre az Adatkezelő tájékoztatást küld.

 

A tájékoztatás naptári évente egy alkalommal ingyenes, a tájékoztatás kérésének további alkalmai esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítés azonban visszatérítendő, amennyiben az adatok kezelése tekintetében jogellenesség kerül megállapításra, vagy az adatok az Adatkezelőnek felróható okból helyesbítésre szorulnak.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett vendég a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az érintett vendég kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Adatkezelő intézkedik, az érintett vendég által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 

 

A törléshez való jog

Az érintett vendég a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a Társaságtól adatának törlését. Az érintett vendég kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi a Társaság, amelyről az érintett vendég által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 

 

Személyes adat akkor törölhető, ha

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelik;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
 7. g) ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A zároláshoz való jog

Az érintett vendég a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a Társaságtól adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett vendég által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett vendég kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi a Társaság, amelyről a Társaság az érintett vendég által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett vendég a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről  e-mailben tájékoztatja az érintett vendéget.

 

A személyes adat kezelésével szemben akkor lehet tiltakozni, ha

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelés kötelező;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Ha az érintett tiltakozásának megalapozottsága megállapítható, úgy az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség, panasz

Az érintett vendég által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a Társaságot, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. A Társaság az érintett vendég érdekében mindent megtesz a vázolt probléma megoldása iránt.

 

Amennyiben az érintett vendég megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

 

 

 • Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

 

 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

 

 • Vegyes rendelkezések

 

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben továbbított adatok tekintetében a saját jogon adatkezelők, akik a Társaság érdekében általuk végzett személyes adatkezelésért önállóan tartoznak felelősséggel.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az érintettek tájékoztatása a http://curvesclub.hu/hu vagy a http://www.edzescsaknoknek.hu/ oldalon elhelyezett hirdetmény útján történik a módosítást megelőző legalább nyolc naptári nappal.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]