onlinetoborzás.hu

Burkus Imre – Adatkezelési tájékoztató

[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section”][et_pb_row background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial”][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text _builder_version=”3.17.2″]

Adatkezelési tájékoztató 

 Az Adatkezelő az 

Burkus Imre

székhelye: 8000 Székesfehérvár Kertész Köz 1.

képviseli: Burkus Imre
E-mail: imre.burkus@gmail.com

(a továbbiakban: „Adatkezelő”).

 


 1. Az Adatkezelés célja: online munkaerő toborzás Burkus Imre részére. 

 

 1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján, valamint az  Európai Unió Adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján kerül sor.

 

4.1. Az Érintett online felületen megjelenő álláshirdetésre kattintva, egy jelentkezési űrlap kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

A jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történő adatkezeléshez az Érintett tevőlegesen hozzájárul.

 

4.2. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, adatkezelési célnak megfelelő felhasználása, törlése és megsemmisítése.

 

 1. A kezelt adatok köre:

név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, végzettség, hol dolgozott korábban, milyen feladatokat látott el, mivel tölti legszívesebben a szabadidejét.

 

 1. Az Adatkezelő megbízásából az álláshirdetések elkészítését és online felületeken való hirdetését az Adatfeldolgozó végzi, a két fél között létrejött vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

 

Az Adatfeldolgozó a G-art Média Kft.  cégjegyzék száma: 05-09-021061 Adószáma: 23112803-2-05 Székhelye:3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8.

 

Az Adatfeldolgozó az Érintett -a toborzás szempontjából releváns- adatait a kitöltött űrlapok beérkezésével gyűjti és átadja az Adatkezelőnek végső felhasználásra.

 

Az Adatfeldolgozó a hirdetési kampányokat a  www.facebook.com oldalon, esetenként a www.linkedin.com oldalon futtatja. 

Szolgáltatása során együttműködő adatfeldolgozók::

 1. Facebook Ireland Ltd. 4. Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland A Facebook hirdetéskezelő rendszer használata a felhasználók elérésére nyújt lehetőséget, a felhasználók által elfogadott feltételeknek megfelelően. Az Adatkezelő megbízásából történő hirdetések készítése során a kivitelező személyazonosításra nem alkalmas demográfiai adatok alapján készít célzott, a felhasználók érdeklődésének megfelelő hirdetések a hirdetési irányelvek betartásával. Az álláshirdetések kizárólag azokat a facebook felhasználókat érik el, akik egyértelmű döntéssel a facebook számára felhasználhatóvá tették az adataikat. A facebook garantálja, hogy a szükséges szerződéses kötelezettségeket a GDPR-nek megfelelően módosította.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA A Google Online Excel táblázat használatával a hirdetésekre önként jelentkező személyek által megadott  adatokat időbeli késedelem nélkül, már a jelentkezés pillanatában látja a Megbízó. Gmail levelezés, Google Drive.
 3. Viacom Informatikai Kft. Budaörs, Ipartelep u. 13-15. – Szerverszolgáltató.

 

Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • A  hirdetésekre önként jelentkező természetes személyek adatait az Info tv. és a GDPR előírásának megfelelően, az adatkezelési célt szem előtt tartva, tisztességesen és törvényesen gyűjti az Adatkezelő nevében.
 • A jelentkezők adatait a hirdetési kampányok futtatásának lezárásáig tárolja. A teljesítést követően emlékezteti az Adatkezelőt arra, hogy importálja a jelentkezők adatait – mivel azok kizárólag az adatkezelő tulajdonát képezik-, ezt követően törli a személyes adatokat.

 

 1. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi. 

 

 1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó általi törléséig tart. 

Az adatok az Adatkezelő az álláshirdetésre való jelentkezéstől számított 15 napon belül törli, de az Érintett kérésére, legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül gondoskodik a rendszeréből való törlésről. 

 

Az Adatfeldolgozók kizárólag a az Online toborzási kampány futtatása idején tárolják az adatokat.

 

 1. Az Érintett személyes adataihoz hozzáférők köre:

a.az Adatkezelő munkatársai;

b.az Adatfeldolgozó munkatársai kizárólag a toborzás idején;

c.egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az Európai Unio Adatvédelmi rendeletében (GDPR) foglalt szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

 

 1. Az Érintett

a.tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b.kérheti személyes adatainak helyesbítését;

 1. kérheti személyes adatainak továbbítását;

d.kérheti személyes adatainak törlését

 1. kérheti az adatkezelés korlátozását.

 

 1. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

 

 1. A személyes adatot törölni kell, ha

a.a kezelése jogellenes;

b.az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

c.az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.az adatkezelés célja megszűnt;

e.az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 1. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 1. Kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét a imre.burkus@gmail.com e-mail címre vagy a székhely szerinti postacímre szíveskedjen megküldeni.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. 

 

1.sz. melléklet

 

Személyes adatok törlése iránti kérelem

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti

jogommal élve kérem az alábbi személyes adataim törlését.

Az érintett neve:

………………………………………………………………………………………………….

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Törölni kívánt adatok:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem

megküldeni:…………………………………………………….

 

Kelt: …………………………………… ………………………………………….

 

Aláírás

 

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.

lakcím, születési idő, stb.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]