onlinetoborzás.hu

Kiss Márta – Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő a

Kiss Márta egyéni vállalkozó

székhelye: 7629 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 117.

cégjegyzék száma (nyilvántartási szám): 25541885

adószáma: 60694595-122

képviseli: Kiss Márta

e-mail: zsogima@gmail.com

 1. Az Adatkezelés célja

Online érdeklődőgyűjtő kampány futtatása a Curves Sopianae részére. 

 

 1. Az adatkezelésre az Info tv. és a GDPR előírásának megfelelően, az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

4.1. Az Érintett online felületen megjelenő hirdetésre kattintva, egy jelentkezési űrlap kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást, melyet egy, tevőlegesen meg is erősít.

 

4.2. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, adatkezelési célnak megfelelő felhasználása, törlése és megsemmisítése.

 

 1. A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám,

 1. Az Adatkezelő megbízásából a hirdetések elkészítését és online felületen való hirdetését az Adatfeldolgozó végzi, a két fél között létrejött vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Az Adatfeldolgozó a

Demeter Ágnes E.V.  

Cím:3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8.

adószáma: 67580798-1-25

 

 1. Az Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályi előírásokat: Info tv; Európai Unió Adatvédelmi rendelete (GDPR) betartva az Adatkezelő nevében elvégzi a hirdetésekre önként jelentkezők adatainak gyűjtését, a megfelelő technikai háttér biztosításával.
 2. Az együttműködés során a személyes adatokat egymástól függetlenül, a maguk minőségében rájuk háruló felelősséggel Felek saját adatvédelmi eljárásrendjük szerint kezelik. 
 3. Az Adatkezelő gondoskodik az Adatkezelési tájékoztatójának Adatfeldolgozóhoz történő eljuttatásáról, Adatfeldolgozó gondoskodik az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatójának a jelentkezési űrlapba történő beágyazásáról. 
 4. Az Adatkezelő szavatolja, hogy a hirdetésre jelentkezőket kizárólag saját, konkrét és valós ajánlatával keresi meg. 
 5. Az Adatfeldolgozó szavatolja, hogy a hirdetésre jelentkezőknek semmilyen üzenetet nem küld és a jelentkezőkkel a kapcsolatot fel nem veszi.
 6. Az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy: 
 • A hirdetésekre önként jelentkező természetes személyek adatait az Info tv. és a GDPR előírásának megfelelően, az adatkezelési célt szem előtt tartva, tisztességesen és törvényesen gyűjti az Adatkezelő nevében.
 • A jelentkezők adatait kizárólag a kampány lezárásáig tárolja. A kampány lezárásakor emlékezteti az Adatkezelőt arra, hogy importálja a jelentkezők adatait – mivel azok kizárólag az Adatkezelő  tulajdonát képezik -, ezt követően törli a személyes adatokat.
 • Amennyiben adatvédelmi incidenst tapasztal, azonnal értesíti az Adatkezelőt.
 • A kampány során az adatokat kizárólag a szerverén, digitális formában, felhasználó név és jelszó engedéllyel érheti el, azokról sem letöltést, sem nyomtatást nem végez. 
 • Az Adatfeldolgozó  komplex szolgáltatásnyújtása során az alábbi alAdatfeldolgozókkal működik együtt:
 1. Facebook Ireland Ltd. 4. Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland A Facebook hirdetéskezelő rendszer használata a felhasználók elérésére nyújt lehetőséget, a felhasználók által elfogadott feltételeknek megfelelően. Az Adatkezelő megbízásából történő hirdetések készítése során az Adatfeldolgozó személyazonosításra nem alkalmas demográfiai adatok alapján készít célzott, a felhasználók érdeklődésének megfelelő hirdetéseket a hirdetési irányelvek betartásával. A hirdetések kizárólag azokat a facebook felhasználókat érik el, akik egyértelmű döntéssel a facebook számára felhasználhatóvá tették az adataikat. A facebook garantálja, hogy a szükséges szerződéses kötelezettségeket a GDPR-nek megfelelően módosította.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA A Google Online Excel táblázat használatával a hirdetésekre önként jelentkező személyek által megadott  adatokat időbeli késedelem nélkül, már a jelentkezés pillanatában látja az Adatkezelő. Gmail levelezés, Google Drive.
 3. Simon László Erik. E.V. (5900 Orosháza, Huba u. 1/6.) -programozási, kivitelezési feladatok ellátása.
 4. Viacom Informatikai Kft. Budaörs, Ipartelep u. 13-15. – Szerverszolgáltató.

 

 1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart. 

Az adatok a hirdetésre való jelentkezéstől számított 24 hónapon belül törlésre kerülnek, de az Érintett kérésére, legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül az Adatkezelő törli a rendszeréből. 

 

 1. Az Érintett személyes adataihoz hozzáférők köre:

a.az Adatkezelő és Adatfeldolgozó munkatársai;

b.egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelők által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállalnak az általuk kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatják harmadik személy tudomására.

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., a GDPR, valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

 

 1. Az Érintett

a.tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b.kérheti személyes adatainak helyesbítését;

c.kérheti személyes adatainak törlését 

d.kérheti adatai felhasználásának korlátozását;

e.kezdeményezheti adatai továbbítását;

 

 1. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban kötelesek megadni a tájékoztatást.

 

 1. A személyes adatot törölni kell, ha

a.a kezelése jogellenes;

b.az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

c.az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.az adatkezelés célja megszűnt;

e.az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 1. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét a zsogima@gmail.com e-mail címre vagy postai úton a címre szíveskedjen megküldeni.

 

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

1.sz. melléklet

 

Személyes adatok törlése iránti kérelem

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti

jogommal élve kérem az alábbi személyes adataim törlését.

Az érintett neve:

………………………………………………………………………………………………….

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Törölni kívánt adatok:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem

megküldeni:…………………………………………………….

 

Kelt: …………………………………… ………………………………………….

 

Aláírás

 

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.

lakcím, születési idő, stb.